Algemene gebruiksvoorwaardes

Oorgawe van gebruik en voordeel

Alle besonderhede, dokumente en illustrasies wat op hierdie webwerf gepubliseer word, is die uitsluitlike eiendom van BAYER. Enige toestemming om dit te gebruik, word verleen met dien verstande dat die betrokke kopieregnota op alle kopieë vertoon word, dat sulke besonderhede slegs vir persoonlike doeleindes gebruik word, dat dit nie kommersieel gebruik word nie, dat die besonderhede op geen manier gewysig word nie en dat alle illustrasies wat van die webwerf verkry word, slegs saam met die meegaande teks gebruik word.

Toegang tot en gebruik van hierdie webwerf is onderhewig aan die volgende voorwaardes. Moet asseblief nie hierdie webwerf gebruik tensy u met hierdie voorwaardes saamstem nie. Hierdie webwerf is ontwikkel deur Bayer (Edms.) Bpk. (hierna BAYER genoem) en word deur hulle bestuur. Ons behou ons die reg voor om hierdie webwerf en/of hierdie Algemene Gebruiksvoorwaardes en/of ons Verkoopsbepalings en -voorwaardes te staak of gedeeltelik of volledig aan te pas. Let asseblief daarop dat ons sulke wysigings na eie goeddunke en sonder vooraf aankondiging kan maak. Ons moet u dus vra om, die volgende keer as u hierdie webwerf besoek, die voorwaardes weer te bekyk en kennis te neem van enige veranderinge of wysigings wat gemaak is.

Handelsmerke en kopiereg

Alle handelsmerke op hierdie webwerf is die eiendom van Bayer, tensy anders aangedui of tensy dit op enige ander manier as derdepartyregte beskou kan word. Enige ongemagtigde gebruik van hierdie handelsmerke of ander materiaal is uitdruklik verbode en beteken ’n skending van kopiereg, handelsmerkwetgewing of ander industriële eiendomsregte.

Beperkte aanspreeklikheid

Bayer AG het die gedetailleerde inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, na sy beste wete en oortuiging met behulp van professionele toewyding uit interne en eksterne bronne saamgestel. Ons probeer hierdie inligting deurlopend uitbrei en bywerk. Die inligting op hierdie webwerf is slegs bedoel om BAYER en sy produkte en dienste aan te bied. Daar word egter geen voorstelling, uitdruklik of stilswyend, gemaak of waarborg gegee van die volledigheid of korrektheid van die inligting op hierdie webwerf nie. Ons moet u in die besonder vra om daarvan bewus te wees dat hierdie inligting moontlik nie meer op datum is nie. Ons beveel dus aan dat u enige inligting wat u van hierdie webwerf verkry, nagaan voordat u dit in enige vorm gebruik. Advies wat op hierdie webwerf gegee word, stel u nie daarvan vry om ons jongste raad – veral ons veiligheidsdatablaaie en tegniese spesifikasies – self te bevestig en ons produkte na te gaan met die oog op die geskiktheid daarvan vir die beoogde prosesse en doeleindes nie. Kontak ons asseblief direk as u enige raad of instruksies oor ons produkte of dienste nodig het. Gebruikers van hierdie webwerf verklaar dat hulle op eie risiko toegang tot die webwerf en die inhoud daarvan verkry. Nóg BAYER, nóg derde partye wat betrokke is by die skryf, produksie of oordrag van hierdie webwerf kan aanspreeklik gehou word vir skade of besering as gevolg van toegang of die onmoontlikheid van toegang of die gebruik of onmoontlikheid van die gebruik van hierdie webwerf of van die feit dat u vertrou op inligting wat op hierdie webwerf gegee word.

Webwerwe van derdepartyverskaffers/skakels

Hierdie webwerf bevat skakels/verwysings na webwerwe van derde partye. Deur sulke skakels aan te bied, keur BAYER nie die inhoud daarvan goed nie. BAYER aanvaar ook geen verantwoordelikheid vir die beskikbaarheid of die inhoud van sulke webwerwe of enige aanspreeklikheid vir skade of besering as gevolg van die gebruik van sulke inhoud, in watter vorm ook al nie. Skakels na ander webwerwe word slegs geriefshalwe aan webwerfgebruikers verskaf. Gebruikers kry op eie risiko toegang tot sulke webwerwe.

Besonderhede deur u verskaf

Die gebruiker van hierdie webwerf is ten volle verantwoordelik vir die inhoud en korrektheid van besonderhede wat hy of sy aan BAYER stuur, sowel as dat enige regte van derde partye wat moontlik by sulke besonderhede betrokke is, nie geskend word nie. Die gebruiker gee sy of haar toestemming dat BAYER sulke besonderhede kan stoor en gebruik vir statistiese ontleding of vir enige ander gespesifiseerde sakedoeleindes, tensy die inligting persoonlike besonderhede behels, buiten hoofdata of gebruiksdata. In die besonder is Bayer daarop geregtig om die inhoud van sulke boodskappe, insluitende idees, uitvindings, bloudrukke, tegnieke en kundigheid daarin, vir enige doel, soos die ontwikkeling, vervaardiging en/of bemarking van produkte of dienste, te gebruik en sodanige inligting te reproduseer en dit sonder enige beperkings aan derde partye beskikbaar te stel.

Internasionale gebruikers

Hierdie webwerf word deur BAYER nagegaan, bestuur en bygewerk. Dit is uitsluitlik bedoel vir gebruik in Afrika suid van die Sahara, met spesifieke verwysing na die Republiek van Suid-Afrika. BAYER gee geen waarborg dat die besonderhede wat op hierdie webwerf aangebied word, ook korrek is in plekke buite hierdie streek nie, en in die besonder dat produkte en dienste met dieselfde voorkoms, in dieselfde groottes of onder dieselfde voorwaardes beskikbaar sal wees nie. As u hierdie webwerf oproep vanaf ’n plek buite hierdie streek of die inhoud van so ’n plek aflaai, let daarop dat dit u eie verantwoordelikheid is om te verseker dat u optree in ooreenstemming met wetgewing soos van toepassing in die Republiek van Suid-Afrika.

Produkte wat op hierdie webwerf genoem word, kan in verskillende verpakkings, in verskillende verpakkingsgroottes of met verskillende letters of merke wees, afhangende van die land.

In die VSA word die sake van die Bayer-groep bedryf deur Bayer Corporation Inc. Klante in die VSA word versoek om een van hierdie entiteite te kontak.

Verkoop van BAYER-produkte

Ons produkte word verkoop in ooreenstemming met die huidige weergawe van ons Verkoopsbepalings en -voorwaardes.

Webwerf met aanmelding: toegangsregte

Let asseblief daarop dat u verplig is om u toegangsregte te beskerm teen ongemagtigde gebruik deur derde partye en dat u moet toesien dat dit nie sonder u magtiging deur ander gebruik kan word nie.

U moet BAYER onmiddellik in kennis stel as u agterkom dat sekuriteit geskend is ten opsigte van enige besonderhede wat op die BAYER-webwerf beskikbaar is of as ongemagtigde persone u toegangsregte verkry het of as u aanduidings gevind het dat sodanige toegang moontlik kan word.

Toepaslike wetgewing

Enige regseise of regsgedinge saam met hierdie webwerf of die gebruik daarvan is onderhewig aan die vertolking van die wette van die Republiek van Suid-Afrika, behalwe die bepalings van die internasionale privaatreg en die Haagse Konvensie in verband met ’n eenvormige wet op die internasionale verkoop van goedere van 1 Julie 1964 en in die VN se verkoopskonvensie van 11 April 1980.

Vooruitskouende verklarings

Hierdie webwerf kan vooruitskouende verklarings bevat wat gebaseer is op huidige aannames en voorspellings wat deur Bayer se bestuur gemaak word. Verskeie bekende en onbekende risiko’s, onsekerhede en ander faktore kan lei tot wesenlike verskille tussen die werklike toekomstige resultate, finansiële situasie, ontwikkeling of prestasie van die maatskappy en die ramings wat hier verskaf word. Hierdie faktore sluit in dié wat in Bayer se openbare verslae bespreek word, wat op die Bayer-webwerf beskikbaar is by http://www.bayer.com/. Die maatskappy aanvaar geen aanspreeklikheid om hierdie vooruitskouende verklarings by te werk of aan te pas by toekomstige gebeure of verwikkelinge nie.

Aankoop/Aflewering: aangaan van ’n ooreenkoms

Ons Verkoopsbepalings en -voorwaardes is van toepassing op alle ooreenkomste wat met BAYER aangegaan is. Dit is ook van toepassing as ’n kontraktuele party in sy bestelling na sy eie bepalings en voorwaardes verwys. Deur ’n bestelling aan ons te stuur, stem u tegelykertyd in tot alle verdere voorwaardes van BAYER wat op die webwerf gespesifiseer word.

As u iets bestel met behulp van die bestelvorms wat deur BAYER op die webwerf verskaf word, geld dit as ’n koopaanbod aan BAYER tot met die aangaan van ’n ooreenkoms. Die ooreenkoms word eers aangegaan nadat BAYER skriftelike bevestiging van die bestelling aan u gestuur het.

As ons bevestiging van ’n bestelling verskil van die besonderhede wat deur die klant in ’n bestelling gespesifiseer word, moet die klant die betrokke besonderhede onmiddellik skriftelik regstel. Andersins tree die ooreenkoms in werking volgens die voorwaardes wat in die bevestiging gespesifiseer word.

The browser compatibility override message